Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[221]
název regulované jednotky
Odborný lesní hospodář
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Vykonává pro vlastníka lesa mnoho vysoce odborných činností, zejména sledování stavu lesa, upozorňování na výskyt škodlivých činitelů, na škody jimi způsobené a navrhování nezbytných preventivních ochranných a obranných opatření. Upozorňování vlastníka lesa na nutnost provedení těžby nahodilé, těžbu nahodilou vyznačovat a stanovit termín a způsob její asanace. Dále jde o navrhování vhodného způsobu a postupu obnovy lesa a vyhotovování projektu zalesnění pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vedení evidence, poradenské činnosti i v oblasti financování a zpracovávání lesních plánů.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
Zákon 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů , § 37 Vyhláška 100/1996 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
1) VŠ (lesní inženýrství), 2) ÚSO (lesní hospodářství)
požadovaná praxe
1) VŠ 3 roky 2) ÚSO 10 let
bezúhonnost
požaduje se její potvrzení výpisem z Rejstříku trestů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
licence udělenou orgánem státní správy lesů