Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[220]
název regulované jednotky
Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Dodavatelem je osoba, jejíž profesí je uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin (semenný materiál, částí rostlin nebo sadební materiál) do oběhu nebo jeho dovoz. Reprodukční materiál je evidován dle platné legislativy (směrnice Rady1999/105/ES, zákon č. 149/2003 Sb.) ve všech fázích produkce odděleně, s uvedením údajů o původu tohoto materiálu. Dodavatel je také povinen informovat o obchodu s reprodukčním materiálem úřední subjekt v ČR. Při dovážení materiálu ze třetích zemí musí dovozce dodržet legislativu EU. Souhrnnou evidenci o reprodukčním materiálu, který buď uvedl do oběhu nebo má v držení, předkládá dodavatel každoročně osobě pověřené ministerstvem.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
fax: +420 224810478
telefon: +420 221811111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 21 zákona č. 149/2003 Sb.
odvolací orgán
Ministerstvo zemědělství
požadované vzdělání
1) střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru lesnictví 2) vyšší odborné vzdělání lesnického zaměření 3) vysokoškolské vzdělání v Bc studijním programu, studijní obor lesnictví 4) vysokoškolskévzdělání v Mgr studijní m programu, studijní obor lesni inženýrstvíí
požadovaná praxe
1) minimálně 5 let praxe 2) minimálně 5 let praxe 3) minimálně 5 let praxe 4) minimálně 3 roky praxe
bezúhonnost
MZe si k ověření bezúhonnosti vyžádá výpis z evidence z Rejstříku trestů, a to způsobem umožňující dálkový přístup.
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Licence Mze, min. 18 let, plná způsobilost k právním úkonům; licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývajícím se po