Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[21]
název regulované jednotky
Osoba s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky
Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
živnost
anotace
Oblast působnosti: obecná; Odborná činnost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, nebo kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací.
Oblast působnosti: vstup do podnikání; Odborná činnost spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4. Ohňostrojné práce, kterými se rozumí odborná činnost, při níž se využívá energie chemické výbuchové přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů.
směrnice EU
2005/36/ES
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Český báňský úřad
Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha
fax: +420 221 775 363
telefon: +420 221 775 311
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 33 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb., (o pyrotechnice)
Směrnice 92/51/EHS
§ 6 až 8 a § 27 zákona č. 455/1991 Sb., (živnostenský zákon)
odvolací orgán
Český báňský úřad- rozkladová komise
ministr průmyslu a obchodu
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání, absolvované odborné školení
Pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.; Pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
požadovaná praxe
ne
ne
bezúhonnost
ano
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ano
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ne
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ne
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
finanční způsobilost
ne
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
pokud provádí jako vázanou činnost, záleží pouze na něm
ne
další požadavky
spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu (§ 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.)