Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[154]
název regulované jednotky
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
typ regulované jednotky
živnost
anotace
Provozování střelnice pro výuku a nácvik střelby a provádění ostrých střeleb ze střelných zbraní. Výuka teorie střelby včetně vyučování souvisejících právních předpisů, bezpečnostního a zdravotnického minima, vedení nácviku a provádění střelby ze zbraní a svěření zbraně za dohledu.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 až 8, § 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
Ministr průmyslu a obchodu
požadované vzdělání
1) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo 2) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství, policii nebo tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo 3) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na vojenství nebo policii, nebo 4) průkaz rozhodčího nebo trenéra střeleb
požadovaná praxe
ad 1) 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, ad 2) 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, ad 3) 2 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic, ad 4) 3 roky praxe v řízení střeleb nebo provozování střelnic
bezúhonnost
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Částečně, zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu (§ 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.).