Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[152]
název regulované jednotky
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
typ regulované jednotky
živnost
anotace
Vývoj a výroba zbraní, opravy a úpravy zbraní, zejména odstraňování závad zbraní a měnění jejich vlastností podle objednávky. Provádění údržby, montáže a seřizování zbraní, přeprava zbraní do určeného místa. Nákup a prodej zbraní, půjčování zbraní, skladování, uchovávání a řádné opatrování zbraní převzatých do úschovy. Znehodnocování a ničení zbraní. Vývoj a výroba střeliva, opravy, úpravy, nákup, prodej a půjčování střeliva, přeprava střeliva do určeného místa a vydávání určitému příjemci, skladování, uschovávání a řádné opatrování do úschovy převzatého střeliva, ničení a znehodnocování střeliva.
směrnice EU
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 až 8, § 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
odvolací orgán
ministr průmyslu a obchodu
požadované vzdělání
1) pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní: 1.1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie, nebo 1.2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na technické vědy nebo technologie, nebo 1.3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením, nebo 1.4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojář, nebo 1.5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována; 2) pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva: 2.1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie, nebo 2.2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie, nebo 2.3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením, nebo 2.4. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru, nebo 2.5. střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojář, nebo 2.6. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována; 3) pro výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení střeliva: 3.1. odborná způsobilost stanovená pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy, znehodnocování a ničení zbraní, oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a věk nejméně 21 let; 4) pro vývoj střeliva : 4.1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie, studijní obor teorie a technologie výbušnin
požadovaná praxe
ad 1.1. 3 roky praxe v oboru, ad 1.2. 3 roky praxe v oboru, ad 1.3. 3 roky praxe v oboru, ad 1.4. 3 roky praxe v oboru, ad 1.5. 4 roky praxe v oboru; ad 2.1. 1 rok praxe v oboru, ad 2.2. 2 roky praxe v oboru, ad 2.3. 2 roky praxe v oboru, ad 2.4. 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, ad 2.5. 3 roky praxe v oboru a nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, ad 2.6. 4 roky praxe oboru; ad 4.1. 3 roky praxe v oboru
bezúhonnost
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Částečně, zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
další požadavky
Vyjádření orgánu státní správy k žádosti o koncesi (Ministerstvo průmyslu a obchodu); spolehlivost podnikatele nebo statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu (§ 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.).