Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[103]
název regulované jednotky
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Požární ochrana
typ regulované jednotky
živnost
povolání a činnosti
anotace
Oblast působnosti: Vstup do podnikání; Zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, , případně technologických postupů a zařízení, zpracování a vedení předepsané dokumentace požární ochrany, provádí školení zaměstnanců o požární ochraně a vede odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. Zajišťuje plnění povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob podle jiného právního předpisu.
Oblast působnosti: obecná, zaměstnanecký poměr; Zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, , případně technologických postupů a zařízení, zpracování a vedení předepsané dokumentace požární ochrany, provádí školení zaměstnanců o požární ochraně a vede odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany. Zajišťuje plnění povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob podle jiného právního předpisu.
směrnice EU
2005/36/ES
2005/36/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město
fax: +420 224 811 089
telefon: +420 224 851 111
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34
fax:
telefon: +420 974 811 111
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 6 až 8, § 24 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
§ 20 až 22 vyhlášky. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
odvolací orgán
ministr průmyslu a obchodu
ministr vnitra
požadované vzdělání
1) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo 2) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo 3) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo 4) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo 5) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
Je požadováno osvědčení o odborné způsobilosti, které lze získat: a) vykonáním zkoušky před komisí MV b)absolvováním Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany c) Absolvováním studijního programu vysoké školy v příslušném oboru.
požadovaná praxe
ad 5) 2 roky praxe v oboru
ne
bezúhonnost
ano; § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ne
zdravotní způsobilost
ne
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
Ne (samotné prohlášení konkurzu není překážkou provozování živnosti). Překážka provozování živnosti vzniká podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud byl na majetek fyzické či právnické osoby prohlášen konkurz, jen v případě prodeje podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo v případě, že soud ukončil provozování podniku. Překážkou provozování živnosti je také (po dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí) zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů (§ 8 odst. 2 živnostenského zákona).
ne
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
Částečně. Zkoumá se pouze, zda byl fyzické osobě vysloven správním nebo soudním orgánem zákaz činnosti v oboru nebo příbuzném oboru živnosti.
ne
finanční způsobilost
ne
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ne
ne
další požadavky
ne
ne