Regulovaná jednotka - podrobnosti [cz]
kód regulované jednotky
[1]
název regulované jednotky
Advokát
typ regulované jednotky
povolání a činnosti
anotace
Poskytování právních služeb, kterými se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.
směrnice EU
98/5/ES
odpovědný orgán podle § 29 odst. 1 zákona
Česká advokátní komora
Národní 16, 110 00 Praha 1
fax: +420 224932989
telefon: +420 221729011
regulující právní předpis včetně konkrétního §
§ 5c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
odvolací orgán
soudní ochrana - soud (žaloba dle ustanovení § 80 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
požadované vzdělání
vysokoškolské
požadovaná praxe
ano - § 5c zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii
bezúhonnost
ano
zdravotní způsobilost
ne
požadavek na to, že na uchazečův majetek nebyl prohlášen konkurz
ano
skutečnost, že nebyl správně nebo disciplinárně postižen
ano
finanční způsobilost
ne
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem předmětné činnosti
ano
další požadavky
složení zkoušky způsobilosti