Cz En
Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech, obsahující ustanovení o vzájemném uznávání listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování
text převzat ze stránek Ministerstva spravedlnosti
Ověřování listin podle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
I. Ověřování cizích veřejných listin
Dne 16.3.1999 vstoupila pro Českou republiku v platnost Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatá v Haagu dne 5.10.1961, dále jen Úmluva. Český text Úmluvy, včetně v příloze uveřejněného závazného 'Vzoru doložky o ověření apostilou', byl Sdělením Ministerstva zahraničních věcí ČR uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 45, částka 17. V souvislosti s tím došlo ke změně a určitému zjednodušení procesu ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch cizích státech, které jsou smluvními státy Úmluvy a s nimiž ČR nemá sjednáno osvobození od ověřování prostřednictvím dvoustranných mezinárodních smluv. Zjednodušení v zásadě spočívá v jediném formálním úkonu, t.j. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostilou. (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 Úmluvy). Odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.
Orgánem pověřeným podle čl. 6 Úmluvy opatřit ověřovanou listinu Apostilou je v České republice:
a) pro listiny vydávané justičními orgány, včetně listin vydávaných nebo ověřovaných notáři:
Ministerstvo spravedlnosti ČR - mezinárodní odbor
b) pro ostatní listiny vydávané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR - konzulární odbor.
Úmluva se však nevztahuje na ověřování překladů těchto listin do cizího jazyka. Proto se těm, kteří žádají o ověření listiny Apostilou, doporučuje, aby si pořídili její překlad ve státě, kde budou listinu předkládat (používat). Pokud budou trvat na tom, aby např. z finančních důvodů provedl překlad soudní tlumočník v ČR, je vhodné zadat mu listinu k překladu až po jejím ověření Apostilou.
Za konečné ověření Apostilou byl po dohodě s Ministerstvem financí ČR stanoven správní poplatek 100,- Kč (zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích - položka 5b Sazebníku správních poplatků); při ověřování na ministerstvu spravedlnosti se tento poplatek vybírá v kolcích.
Seznam smluvních států Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (ke dni 17.3.2003):
1. Andorra
2. Antigua a Barbuda
3. Argentina
4. Arménie
5. Austrálie
6. Bahamy
7. Barbados
8. Belgie
9. Belize
10. Bělorusko
11. Bosna a Hercegovina
12. Botswana
13. Brunej Darussalam
14. Bulharsko - od 29.4.2001
15. bývalá Jugoslávská republika Makedonie
16. Česká republika
17. Čína - pouze Hong Kong a Macao
18. Dominika
19. Estonsko - od 30.9.2002
20. Fidži
21. Finsko
22. Francie + Francouzská Polynesie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna
23. Grenada - od 7.4. 2002 (do tohoto data vedena pod Velkou Británií)
24. Chorvatsko
25. Irsko
26. Itálie
27. Izrael
28. Japonsko
29. JAR
30. Kazachstán
31. Kolumbie
32. Kypr
33. Lesotho
34. Libérie
35. Lichtenštejnsko
36. Litva
37. Lotyšsko
38. Lucembursko
39. Maďarsko
40. Malawi
41. Malta
42. Marshallovy ostrovy
43. Mauricius
44. Mexiko
45. Monako - od 31.12.2002
46. Namibie
47. Německo
48. Niue
49. Nizozemí + Nizozemské Antily, Aruba
50. Norsko
51. Nový Zéland - od 22.11.2001
52. Panama
53. Portugalsko + Angola, Mosambik
54. Rakousko
55. Rumunsko - od 16.3.2001
56. Ruská federace
57. Řecko
58. Salvador
59. Samoa
60. San Marino
61. Seychely
62. Slovensko - od 17.2.2002
63. Slovinsko
64. Srbsko a Černá Hora
65. Surinam
66. Svatá Lucie - od 31.7.2002
67. Svatý Kryštof a Nevis
68. Svatý Vincenc a Grenadiny - od 19.1.2003
69. Svazijsko
70. Španělsko
71. Švédsko
72. Švýcarsko
73. Tonga
74. Trininad a Tobago
75. Turecko
76. USA + Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)
77. Velká Británie + Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, Brititish Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands
78. Venezuela
Vzhledem k velkému počtu apostilních úřadů všech smluvních států Úmluvy a dále s ohledem na to, že názvy těchto úřadů jsou k dispozici pouze v angličtině a francouzštině a jejich překlad by byl nejen nákladný, ale mnohdy i ne zcela přesný, nejsou zde uváděny. Jejich seznam je přístupný na Internetu na stránkách Haagské konference pod následující adresou: www.hcch.net. Po otevření stránek a výběru jazyka se v přehledu položek označených modře zvolí heslo status, a když se objeví číselný seznam jednotlivých smluv, označí se číslo 12, pod nímž je tato úmluva vedena, a poté se objeví přehled jednotlivých smluvních států, jejich apostilních úřadů a rovněž datum, od kdy vstoupila pro ten který stát úmluva v platnost. Na uvedené internetové adrese lze nalézt aktualizovaný seznam členských států úmluvy.
II. Vyšší ověření listin (tzv. superlegalizace) podle §62 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
Tento způsob ověření platí pro listiny, jež mají být použity ve státech, s nimiž nemá ČR sjednáno osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy shora citované Úmluvy.
U justičních listin a listin vydávaných nebo ověřovaných notáři superlegalizaci provádí Ministerstvo spravedlnosti ČR. Poté následuje další vyšší ověření Ministerstvem zahraničních věcí ČR a navazující ověření zastupitelským úřadem toho státu, kde má být listina použita.
U listin vydávaných nebo ověřených orgány státní správy toto vyšší ověření provádí přímo Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pak následuje ověření příslušným zastupitelským úřadem.
Seznam států, s nimiž má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, ve které jsou specifikovány veřejné listiny, jež jsou osvobozeny od vyššího ověření :
1. Afghánistán 44/1983 Sb., článek 14
2. Albánie 97/1960 Sb., článek 12
3. Alžírsko 17/1984 Sb. , článek 17
4. Belgie 59/1986 Sb. , článek 13
5. Bulharsko 3/1978 Sb. , článek 10
6. Francie 83/1985 Sb. , článek 18
7. Itálie 508/1990 Sb., článek 13, pouze listiny vyhotovené v souvislosti s dožádáním soudu
8. Jemen 76/1990 Sb. , článek 14
9. Jugoslávie 207/1964 Sb. - platí pro všechny nástupnické státy po bývalé SFRJ, článek 15
10. Korea ( KLDR ) 93/1989 Sb. , článek 8
11. Kuba 80/1981 Sb. , článek 13
12. Kypr 96/1983 Sb. , článek 14
13. Maďarsko 63/1990 Sb. , článek 15
14. Mongolsko 106/1978 Sb. , článek 15
15. Polsko 42/1989 Sb. , článek 15
16. Portugalsko 22/1931 Sb.
17. Rakousko 9/1963 Sb. , článek 21
18. Rumunsko 1/1996 Sb. , článek 23
19. bývalý SSSR 95/1983 Sb. - do Smlouvy sukcedovaly pouze Ruská federace a Bělorusko., článek 11 Ostatní nástupnické státy sukcesi do Smlouvy nepotvrdily, proto je třeba, aby listiny do těchto států byly buď ověřovány Apostilou (viz seznam států výše) nebo superlegalizovány.
20. Řecko 102/1983 Sb. , článek 14
21. Slovensko 209/1993 Sb. , článek 4
22. Sýrie 8/1985 Sb. , článek 19
23. Španělsko 6/1989 Sb. , článek 11
24. Švýcarsko 9/1928 Sb. , článek 6
25. Ukrajina 123/2002 Sb.m.s. , článek 18
26. Vietnam 98/1984 Sb. , článek 13
Poznámka:
Doporučujeme, aby si žadatelé o vyšší ověření vždy předem zjistili, jaká ověření na nich bude příslušný cizí úřad nebo orgán požadovat, protože bohužel dochází i k případům, kdy cizí úřady (orgány) nerespektují ustanovení výše citovaných mezinárodních smluv a požadují např. vyšší ověření listin i tam, kde je sjednáno mezinárodní smlouvou osvobození od vyššího ověření.